Duomenų apsauga

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

 

I.  Bendrosios nuostatos

    1    Šios asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau - Taisyklės) reglamentuoja pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką, kuria remdamasi duomenų valdytojas (prekių pardavėjas) PROTEINAS, MB, įmonės kodas 304444137, elektroninėje parduotuvėje „Port of Sport“, adresu www.portofsport.lt (toliau - Pardavėjas) tvarko Pirkėjų (fizinių asmenų) asmens duomenis.

    2    Pirkėjo asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato šios Taisyklės, Bendrosios pardavėjo elektroninės prekybos taisyklės, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

    3    Pardavėjas vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

     3.1 Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;

     3.2 Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.

     3.3 Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t.y., tik tais atvejais, kai:

   3.3.1 Duomenų subjektas duoda sutikimą, t. y. sutinka laikytis Bendrųjų Pardavėjo elektroninės prekybos taisyklių;

   3.3.2 Sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš sutarties šalių yra duomenų subjektas;

   3.3.3 Pardavėjas įpareigotas tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus;

   3.3.4 Asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia Pardavėjas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.

  3.4 Asmens duomenys nuolat atnaujinami.

  3.5 Asmens duomenys saugojami ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.

  3.6 Asmens duomenis tvarko tik tie Pardavėjo darbuotojai ar pasitelkti tretieji asmenys, kuriems suteikta tokia teisė.

  3.7 Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

  3.8 Apie asmens duomenų tvarkymą nustatyta tvarka pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

   4. Naudotis Pardavėjo el. parduotuvės paslaugomis gali:

  4.1 visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;

  4.2 juridiniai asmenys;

  4.3 visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

 

II. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

    5    Pardavėjas gerbia kiekvieno Pirkėjo teisę į privatumą. Pirkėjo asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas) renkami ir tvarkomi siekiant:

    5.1 apdoroti Pirkėjo pateiktus prekių užsakymus;

    5.2 išrašyti finansinius dokumentus;

    5.3 išspręsti prekių pateikimo ar pristatymo klausimus;

    5.4 įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

    6. Registracijos Pardavėjo el. parduotuvėje metu Pirkėjas privalo pateikti tik teisingus asmens duomenis.

    7. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

    8. Pardavėjas gali statistiniais tikslais naudoti su Pirkėjo asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t.y., duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Pirkėjo asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

    9. Pirkėjo asmens duomenys saugomi 1 (vienerius) metus nuo paskutinio Pirkėjo prisijungimo prie Pardavėjo el. parduotuvės. Pasibaigus duomenų saugojimo terminui, Pirkėjo asmens duomenys  sunaikinami.

 

III. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

    10    Pardavėjas pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims tik:

   10.1 šių Taisyklių 5.3 punkte minimiems tikslams įgyvendinti;

   10.2 Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

IV. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

    11    Pirkėjas turi teisę keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją, nepažeisdamas šių Taisyklių 6 punkte įtvirtintos pareigos.

 

V. Informacijos ar pretenzijų perdavimas

    12    Pirkėjas, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turi teisę reikalauti pakeisti asmens duomenis arba sustabdyti jų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų.

    13. Pardavėjas, gavęs Pirkėjo prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi dienos, pateikia Pirkėjui atsakymą. Nagrinėjami tik tie  prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami Pardavėjui raštu - el. paštu info@portofsport.lt arba paštu: Žolynų g. 47-17, LT-92325 Klaipėda, Lietuvos Respublika.

 

VI. Taisyklių keitimas

    14    Pardavėjas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Taisykles apie tai pranešdamas Pirkėjui el. parduotuvėje nurodytu el. paštu.

    15. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y., nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami el. parduotuvės sistemoje, nebent Pardavėjas nurodo kitaip.

    16. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, Pirkėjas turi teisę jos atsisakyti raštu - el. paštu info@portofsport.lt arba paštu: Žolynų g. 47-17, LT-92325 Klaipėda, Lietuvos Respublika.

    17. Jei po Taisyklių papildymo ar pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi Pardavėjo el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su nauja Taisyklių redakcija (papildymu ar/ir pakeitimu).

Rašyk
Skambink